Istorija 1-asis paštas, poskyris, Alytaus centrinis paštas, Lietuvos paštas, AB

Vartotojų įvertinimas:
4 iš 5; vertino: 1
2023-05-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2023-05-29); Konsoliduotos finansinės Teisinis statusas neįregistruotas
2023-05-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-05-16); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2023-05-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2023-02-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3 Pakeisti duomenys: vadovo; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-02-28); Sprendimas (2023-02-28); Valdybos sprendimas (2023-02-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2023-02-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-02-09); Vienintelio akcininko sprendimas (2023-02-09); Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (2023-02-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2023-01-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2023-01-10); Sprendimas (2023-01-10); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2023-01-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2022-12-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-12-09); Sprendimas (2022-12-09); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2022-12-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2022-08-12 Valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKĄ Į AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS NARIUS Akcinė bendrovė Lietuvos paštas - didžiausia pašto paslaugas teikianti įmonė šalyje. Puoselėdama gilias veiklos tradicijas, tačiau kartu įgyvendindama šimtmečio transformaciją šiuolaikinio pašto link, bendrovė užtikrina kokybiškas ir profesionalias universaliąsias pašto paslaugas kiekvienam šalies gyventojui, taip pat teikia tokias visuomenei svarbias paslaugas kaip išmokų mokėjimas, prenumeratos pristatymas, įvairios finansinės paslaugos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau - Bendrovė) valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2024 m. gegužės 4 d.). Bendrovės interneto svetainės adresas https: https://www.xn--lietuvospatas-kuc.lt/ Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą: https://www.post.lt/lt/veiklos-strategija-2024; https://www.post.lt/lt/veiklos-ataskaitos; https://www.post.lt/sites/default/files/2022-05/L%C5%ABkes%C4%8Di%C5%B3%20lai%C5%A1kas%20Lietuvos %20pa%C5%A1tui%2020220526_0.pdf Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia - 2020 m. gegužės 5 d. Atranka vykdoma vadovaujantis: Teisinis statusas neįregistruotas
2022-07-15 Valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 PRANEŠIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO VALDYBOS NEPRIKLAUSOMO NARIO ATRANKĄ Akcinė bendrovė Lietuvos paštas - didžiausia pašto paslaugas teikianti įmonė šalyje. Puoselėdama gilias veiklos tradicijas, tačiau kartu įgyvendindama šimtmečio transformaciją šiuolaikinio pašto link, bendrovė užtikrina kokybiškas ir profesionalias universaliąsias pašto paslaugas kiekvienam šalies gyventojui, taip pat teikia tokias socialiai svarbias paslaugas kaip išmokų mokėjimas, prenumeratos pristatymas, įvairios finansinės paslaugos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia nepriklausomo kandidato atranką užimti akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau - Bendrovė) valdybos 1 nepriklausomo valdybos nario pareigas iki valdybos kadencijos pabaigos (iki 2024 m. gegužės 4 d.). Bendrovės interneto svetainės adresas https: https://www.lietuvospaštas.lt/ Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, valdymo organus, lūkesčių raštą: https://www.post.lt/lt/ veiklos-strategija-2024; Veiklos ataskaitos | Lietuvos paštas (post.lt); https://www.post.lt/lt/valdymas; Lūkesčių laiškas Lietuvos paštui 20220526_0.pdf (post.lt) Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 deleguojamas Susisiekimo ministerijos. Bendrovės valdyba renkama 4 metams. Dabar veikiančios valdybos kadencijos pradžia - 2020 m. gegužės 5 d., pabaiga - 2024 m. gegužės 4 d. Atrankos procedūroje dalyvauja personalo atrankos agentūra UAB "AIMS International Lietuva". Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti: https://www.post.lt/sites/default/files/Dokumentai/isakymasdelatrankos.pdf Atrankos būdas - pokalbis su kandidatais, atrankos komisijos pakviestais ir atrankos pokalbį. Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr. Atranką vykdys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija iš vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno susisiekimo ministro pasiūlyto atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų ministro pasiūlyto atstovo ir vieno VšĮ Valdymo ir koordinavimo centro atstovo. VšĮ Valdymo koordinavimo centro nuoroda internete apie VVĮ vykdomas atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus: Teisinis statusas neįregistruotas
2021-05-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2021-05-31); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2021-05-31). Teisinis statusas neįregistruotas
2021-03-31 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2021-03-29); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2021-03-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2021-02-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2021-01-05); Įgaliojimas (2021-01-05); Įgaliojimas (2021-01-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2021-01-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-12-30); Sprendimas (2020-12-30); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2020-12-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-09-25 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-09-25); Sprendimas (2020-09-25); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2020-09-25); Pranešimas (2020-09-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-07-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-07-28); Valdybos posėdžio protokolo išrašas (2020-07-28); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2020-07-28). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-07-01 straipsnio pakeitimo įstatymas. Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-06-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas / Dėl duomenų apie licencijas patikslinimo (2020-06-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2020-05-29); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2019 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2020-05-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Teisinis statusas neįregistruotas
2020-05-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2020-05-06); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2020-05-06); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2020-05-06); Sprendimas / Lietuvos banko sprendimas dėl neprieštaravimo vadovų kandidatūrai (2020-05-06); Sprendimas / Lietuvos banko sprendimas dėl neprieštaravimo vadovų kandidatūrai (2020-05-06); Sprendimas / Lietuvos banko sprendimas dėl neprieštaravimo vadovų kandidatūrai (2020-05-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-03-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2020-03-06). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-03-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2020-02-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2020-01-31); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2020-01-31); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2020-01-31); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2020-01-31). Teisinis statusas neįregistruotas
2020-01-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2020-01-22); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2020-01-14); Įgaliojimas (2020-01-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-12-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-12-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: buveinės adreso; filialo (atstovybės); valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2019-12-20); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas (2019-12-20); Sprendimas / Lietuvos banko sprendimas dėl neprieštaravimo vadovo kandidatūrai (2019-12-20); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministerijos kanclerio aiškinamasis raštas (2019-12-20); Sprendimas / Lietuvos banko sprendimas dėl neprieštaravimo vadovo kandidatūroms (2019-12-20); Pranešimas (2019-12-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-10-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2019-10-21); Vienintelio akcininko sprendimas / Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl valdybos nario išrinkimo (2019-10-21). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-09-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2019-09-27); Įgaliojimas (2019-09-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-09-16 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2019-09-10); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2019-09-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-06-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2019-06-19 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: reorganizavimo sąlygų patvirtinimas. Dokumentai: Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl reorganizavimo sąlygų ir įstatų patvirtinimo (2019-06-14); Pranešimas / Dėl priimto sprendimo patvirtinti reorganizavimo sąlygas (2019-06-14). Dalyvaujantis reorganizavime
2019-06-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2019-06-06). Dalyvaujantis reorganizavime
2019-05-29 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-05-29); Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2019-05-29). Dalyvaujantis reorganizavime
2019-05-23 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Dalyvaujantis reorganizavime
2019-05-12 Reorganizavimas (jungimas, skaidymas) Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 PRANEŠIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTAS IR AB "BALTIC POST" REORGANIZAVIMĄ IR PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS Reorganizavime dalyvaujanti akcinė bendrovė Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 121215587, buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, toliau - LIETUVOS PAŠTAS) bei reorganizuojama bendrovė AB "Baltic Post" (juridinio asmens kodas 302544039, buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, toliau - BALTIC POST), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės aktais, praneša, kad yra parengtos šių bendrovių reorganizavimo prijungimo būdu sąlygos. Pagal reorganizavimo sąlygas BALTIC POST bus reorganizuota prijungimo būdu ir po reorganizavimo pasibaigs bei perleis visą savo turtą, teises ir pareigas po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei LIETUVOS PAŠTUI, kuriai nuo reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo akto, kuris turės būti pasirašytas per 30 dienų nuo reorganizavimo pabaigos dienos, pasirašymo momento pereis BALTIC POST teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į LIETUVOS PAŠTO buhalterinę apskaitą. Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą LIETUVOS PAŠTO įstatais ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti LIETUVOS PAŠTO registruotoje buveinėje J. Jasinskio g 16, Vilnius, arba BALTIC POST registruotoje buveinėje J. Jasinskio g 16A, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. iki reorganizavimo pabaigos. Numatoma reorganizavimo pabaiga iki 2019 m. liepos mėn. --- Teisinis statusas neįregistruotas
2019-05-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: teisinio statuso; reorganizuojamo juridinio asmens. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl teisinio statuso "dalyvaujantis reorganizavime" įregistravimo (2019-05-09); Reorganizavimo sąlygos (2019-05-09); Įgaliojimas (2019-05-09); Įgaliojimas (2019-05-09). --- Dalyvaujantis reorganizavime
2019-03-25 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-03-14); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-03-14). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-03-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2019-02-27); Įstatai (2019-02-27); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2019-02-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-02-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-02-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-02-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2019-02-27); Įgaliojimas (2019-02-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2019-02-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2019-02-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-06-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-06-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-05-04 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-05-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-04-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2018-04-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-04-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Teisinis statusas neįregistruotas
2018-03-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2018-02-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2018-02-20); Vienintelio akcininko sprendimas / Akcininko įgyvendinančios institucijos sprendimas. (2018-02-20); Vienintelio akcininko sprendimas / Akcininko teises įgyvendinančios institucijos sprendimas. (2018-02-20); Pranešimas / Lietuvos banko sprendimas (2018-02-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-02-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2018-02-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-01-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Dokumentai: Įgaliojimas (2018-01-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2018-01-11 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-01-10); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-01-10); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-01-10); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2018-01-10). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-09-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą (2017-09-20). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-09-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-09-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2017-09-08); Įstatai (2017-09-08); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2017-09-08); Įgaliojimas (2017-09-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-08-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2017-07-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-06-30); Įgaliojimas (2017-06-30). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-06-12 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2017-06-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-05-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2017-05-09). Teisinis statusas neįregistruotas
2017-03-13 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2017-03-09 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistravimo (2016-12-16); Įstatai (2016-12-16); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl įstatų patvirtinimo (2016-12-16); Įgaliojimas (2016-12-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-12-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-12-05); Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą / 2016-11-29 panaikintas galiojimas licencijos, išduotos 2011-02-24 (2016-12-05). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-09-02 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-09-01 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2016-08-30); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2016-08-30). --- Teisinis statusas neįregistruotas
2016-07-01 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-06-30 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-06-29). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-26 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2016-05-26). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-05-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-05-20 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-05-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-10 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-03-09 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-08). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-03-07 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-04); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-04); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-04); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-04); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-03-05 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-03-04 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-03-03). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-02-27 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-02-26 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-22); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-22); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-22); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2016-02-22). Teisinis statusas neįregistruotas
2016-02-03 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2016-02-02 Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Teisinis statusas neįregistruotas
2015-05-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2015-05-19 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita) (2015-05-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-12-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-12-19 Pakeisti duomenys: valdybos; valdybos pirmininko; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2014-12-16); Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2014-12-16); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2014-12-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-07-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-07-29 Pakeisti duomenys: vadovo; valdybos; valdybos pirmininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo, valdybos pirmininko ir valdybos narių duomenų įregistravimo (2014-07-25); Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo (2014-07-25); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2014-07-25); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2014-07-25). Teisinis statusas neįregistruotas
2014-05-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2014-05-27 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2014-05-27). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-12-24 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-12-23 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Teisinis statusas neįregistruotas
2013-09-20 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Teisinis statusas neįregistruotas
2013-08-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-08-20 Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. Teisinis statusas neįregistruotas
2013-05-15 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-05-13 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2013-05-13). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-04-30 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-04-29 Pakeisti duomenys: valdybos pirmininko. Dokumentai: Valdybos posėdžio protokolo išrašas / Dėl valdybos pirmininko išrinkimo (2013-04-29); Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo (2013-04-19). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-03-08 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-03-07 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo (2013-03-04); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos narių išrinkimo (2013-03-04); Įgaliojimas (2013-03-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2013-03-06 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2013-03-05 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Pranešimas / Dėl valdybos narių duomenų išregistravimo (2013-03-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-11-21 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16 Pakeitimų įregistravimo data: 2012-11-20 Pakeisti duomenys: buveinės adreso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo (2012-11-16); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl buveinės adreso pakeitimo (2012-11-16); Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (2012-11-16). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-09-07 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 23 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2012-09-04); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2012-09-04). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-07-26 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 23 Pakeisti duomenys: valdybos. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo (2012-07-23); Akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas / Dėl valdybos nario išrinkimo (2012-07-23). Teisinis statusas neįregistruotas
2012-05-22 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 23 Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu); Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos (2012-05-21). **********
2012-04-28 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai Akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 23 Pakeisti duomenys: licencijuojamos veiklos. Dokumentai: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-04-27); Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą (2012-04-27). **********